Algemene voorwaarden

Versie juli 2023

Artikel 1. Definities

 1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle diensten en producten van Faem Verloskunde.

Faem Verloskunde: het bedrijf dat nascholingen aanbiedt aan zorgverleners ((basis)artsen, verloskundigen, verpleegkundigen, kraamverzorgenden) werkzaam in de geboortezorg in Nederland.

Nascholing: duidelijk omschreven programma met kennisoverdracht, wat kan zijn in de vorm van cursus, webinars, intervisie, persoonlijke begeleiding, masterclasses.

Verdiepende Cursus voor Artsen: duidelijk omschreven programma van één jaar met kennisoverdracht in de vorm van webinars, intervisie en persoonlijke begeleiding, voor artsen (ANIOS, AIOS, VAIOS, TAIOS) werkzaam in de verloskunde.

Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich, al dan niet via zijn/haar werkgever, schriftelijk heeft aangemeld voor deelname aan een nascholing. 

Overeenkomst: elke schriftelijke afspraak tussen een Deelnemer ten aanzien van het aanbieden en afnemen van een nascholing, zoals beschreven in artikel 2.1 van deze Algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten waarbij Faem Verloskunde nascholingen aanbiedt die door een Deelnemer worden afgenomen. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende producten en diensten die door Faem Verloskunde aan de Deelnemer worden aangeboden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 3. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. Faem Verloskunde en de Deelnemer treden dan in overleg om een nieuwe bepaling overeen te komen.

 

Artikel 3. Aanmelding

 1. De Deelnemer meldt zich aan via het contactformulier op de website, door een e-mail te sturen naar Faem Verloskunde, of door aanschaf van een product op de website van Faem Verloskunde: www.faemverloskunde.nl. Met aanmelding gaat de Deelnemer een betaalverplichting aan.
 2. Aanmelden voor de Verdiepende Cursus voor Artsen is mogelijk gedurende het hele jaar. De Verdiepende Cursus voor Artsen zal starten in de daaropvolgende kalendermaand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen beide partijen.
 3. Aanmelden voor andere nascholingen (Masterclasses, Intervisie), kan op de momenten aangegeven op de website van Faem Verloskunde.

 

Artikel 4. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, te weten de duur van de betreffende Nascholing.
 2. De Deelnemer heeft tot veertien dagen na het sluiten van Overeenkomst het recht om deze zonder opgave van redenen op te zeggen. De Deelnemer heeft in dat geval recht op volledige restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 3. Faem Verloskunde behoudt zich het recht voor een Nascholing te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen of overmacht. In het geval van onvoldoende aanmeldingen zal dit uiterlijk tien werkdagen voor de beoogde start van de Nascholing worden gecommuniceerd. Faem Verloskunde biedt de Deelnemer in dit geval de mogelijkheid om de Nascholing op een ander moment te volgen. Indien beide partijen hierover geen overeenstemming bereiken, zal het eventueel betaalde bedrag 100% worden gerestitueerd. 
 4. In geval van overmacht (ziekte, natuurgeweld, onverwachte overheidsmaatregelen, quarantaines, een epidemie, oorlog of andere belemmeringen) behoudt Faem Verloskunde zich het recht voor om (een onderdeel van) een nascholing (webinar, bijeenkomst, masterclass) te annuleren. In dit geval zal Faem Verloskunde in overleg met de Deelnemer een nieuwe datum zoeken voor het geannuleerde onderdeel. Er bestaat geen recht tot restitutie van kosten.

 

Artikel 5. Betaling

 1. Betaling van het cursusgeld dient in één keer te geschieden voor de gehele overeengekomen periode van de Overeenkomst.
 2. Alleen voor betaling van het cursusgeld voor de Verdiepende Cursus voor Artsen is het mogelijk om te betalen in vier gelijke termijnen. Indien de Deelnemer hiervan gebruik wil maken, dient dit bij aanvang van de Overeenkomst aangegeven te worden.
 3. Betaling dient plaats te vinden vóór de overeengekomen startdatum van de Nascholing.
 4. Indien de Deelnemer het verschuldigde bedrag niet uiterlijk op de overeengekomen startdatum van de Nascholing  heeft betaald, zal Faem Verloskunde een betalingsherinnering versturen en wordt de Deelnemer de gelegenheid geboden om binnen veertien dagen alsnog te betalen.
 5. Als ook na het verstrijken van de termijn als bedoeld in lid 3 van dit artikel geen betaling heeft plaatsgevonden, is Faem Verloskundige gerechtigd alle werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan iedere vorm van Nascholing is op eigen risico. Faem Verloskunde is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is of verband houdt met deelname aan enige Nascholing.

 

Artikel 7. Intellectueel eigendom

 1. Het intellectueel eigendom van alle teksten, slides, fotomateriaal en andere materialen van een Nascholing en van aanvullende producten en diensten van Faem Verloskunde berust bij Faem Verloskunde.
 2. Het is niet toegestaan om tekst, fotomateriaal of andere materialen uit een Nascholing en van aanvullende producten en diensten van Faem Verloskunde te hergebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Artikel 8. Persoonsgegevens, geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Voor zover in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt zullen deze gegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en zal Faem Verloskunde zich houden aan de wettelijke voorschriften hieromtrent.
 2. Faem Verloskunde zal alle door de Deelnemer verstrekte informatie (voorafgaand aan, of tijdens een Nascholing) vertrouwelijk behandelen. Dit wordt ook verwacht van de Deelnemers onderling.

 

Artikel 9. Slotbepalingen

 1. Geschillen met Faem Verloskunde over de uitvoering van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht.
 2. Op iedere Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.